Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvodní slovo

Od počátku roku 2011 do 31.5.2011 byla zpracována studie proveditel­­nosti na obnovu železničního spojení z Broumova přes Otovice do Polska. Snaha o toto propojení se s přestávkami datuje již od roku 1993. Teprve v poslední době tato možnost dostala reálnou podobu. Historie tohoto spojení se datu­je od 3.4.1889, kdy byla tato trať uvedena do provozu, jako součást sítě StEG, kde se do Otovic jezdilo už od roku 1876. Význam propojení spočí­val hlavně v možnosti vyhnout se horskému hřebenu na trase ze Scinawki Srdn. přes Nowu Rudu do Walbrzychu. Po II. světové válce došlo k útlu­mu osobní dopravy, zůstala pouze nákladní (přeprava uhlí) a ta byla v roce 1953 zastavena. Tím byl na této trati provoz zastaven úplně. To, že se tato myšlenka dostala znovu na pořad, je díky aktivitám na Pol­ské straně, kde došlo v Tlumaczówe firmou Strateg Capital k otevření lo­mu na melafyr. Díky tomu došlo k obnově úseku Scinawka Srédnia – Tlu­maczów v délce 5,5 km. Tato trať je vlečka, ale je vybudována jako kla­sic­ká trať. Polská studie z roku 2006 počítá i s případným propojením do ČR. Pro na­ši snahu je tato aktivita chápána jako prostředek k obnově dopravní­ho spojení hlavně pro osobní dopravu, dopravu zboží a turistiku. Podle sděle­ní firmy Strateg Capital by se jednalo denně o čtyři soupravy vlaků o hmot­nosti 1600 tun. Zdůrazňuji denně, noční provoz se  nepředpo­klá­dá. Více vlaků není možné, protože maximální denní kapacita těžby je 10 000 tun. Průjezd jednoho vlaku jednotlivými obcemi by trval 3 až 4 minuty, takže z toho plyne celkem osm průjezdů 35 až 40 minut den­ně.

Přínos pro tento region spočívá v rozšíření dopravní obslužnosti, vytvořil by se atraktivní koridor Walbrzych – Mieroszów - Meziměstí – Broumov – Klodzko, s ob­slu­hou oblasti, kde žije cca 180 000 lidí. Realizace tohoto propojení by mělo být součástí koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Broumovska a Náchodska v rámci Královéhradeckého kraje.

Na tuto akci byla zpracována studie proveditelnosti, která se zabývá všemi aspe­k­ty od vlivu na životní prostředí, přes rozvoj podnikání, přepravy osob a tu­ristiky. Pro seznámení s touto problematikou je zde umístěna prezen­tace studie proveditelnosti. Zpracovala ji firma Dopravní projektování s.r.o. Ostrava.